Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU F.ARMY

 1. Niniejsza polityka prywatności nie stanowi źródła jakichkolwiek obowiązków wobec Użytkowników Serwisu, stanowi jedynie informację o zasadach przetwarzania danych, tj. wszelkich operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, przykładowo: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych.
 • Administratorem danych osobowych w Serwisie jest Jędrzej Skorupka, prowadzący działalność pod nazwą „Corpus Mind Jędrzej Skorupka”, ul. Bernarda Śliwińskiego 21, 63-800 Gostyń, NIP: 6961896727, REGON: 386594606, adres poczty elektronicznej: jedrzej.skorupka@corpusmind.pl – zwany dalej Administratorem, będący jednocześnie Usługodawcą Serwisu.
 • Dane osobowe w serwisie są przetwarzane w następujących celach:
 • zawarcie i realizacja umów sprzedaży produktów i usług znajdujących się w ofercie Administratora;
 • zawarcie i realizacja umów o świadczenie usług drogą elektroniczną w związku z korzystaniem z serwisu internetowego dostarczanego przez Administratora.

Administrator wykorzystuje dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi Użytkowników, dla celów świadczenia Usług, zgłaszania reklamacji, odstąpienia od umowy świadczenia Usług oraz komunikacji z Użytkownikami, którzy zgłosili reklamację lub złożyli oświadczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia Usług. Dane zbierane przez Administratora są ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, żadne z nich nie są zbierane „na zapas” – tylko w celu niezbędnym do świadczenia bezpiecznych i najwyższej jakości usług.

 • Podstawą prawną przetwarzania danych przez Administratora jest art. 6 ust. 1 RODO, tj:
 • gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – np. przy założeniu konta w Serwisie jego założenie upoważnia Administratora do przetwarzania danych niezbędnych do realizacji usług, gdyż bez tego zapewnienie Państwu usługi byłoby niemożliwe. Niepodanie takich danych uniemożliwi nam zawarcie i wykonanie umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 • Jako podmiot danych, mają Państwo określone prawa, tj.:
  • prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania lubograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do uzyskania od Administratora kopii danych dotyczących Państwa;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • prawo do usunięcia danych „bycia zapomnianym”, w przypadku gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane (np. gdy umowa została wykonana), w przypadku wniesienia sprzeciwu i niewystąpienia nadrzędne prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, jak również w przypadku gdy dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Administrator w tym przypadku nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw dotyczących określonych roszczeń.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, należy skontaktować się z Administratorem, listownie na adres podany na początku niniejszej Polityki Prywatności lub przesłanie stosownej wiadomości na adres elektroniczny Administratora lub korzystając z formularza kontaktowego zawartego w Serwisie – na każde żądanie odpowiemy niezwłocznie.

 • Państwa dane będą przekazywane tylko i wyłącznie w celu realizacji usług i wykonania umowy następującym podmiotom:
  • firmom kurierskim i pocztowym w celu wysłania i dostarczenia Państwu przesyłki;
  • podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub kartą płatniczą, czy też operatorom realizującym transakcje płatnicze on-line w celu realizacji tego typu płatności dokonywanych przez Państwa
  • właściwym organom i urzędom w celu realizacji nałożonych na Administratora obowiązków prawem przewidzianych;
  • dostawcy usług zaopatrującego Administratora w rozwiązania techniczne umożliwiające prowadzenie Serwisu oraz świadczenia usług przy jego pomocy;
  • dostawcy usług prawnych, księgowych i doradczych; udostępnienie danych następuje tylko w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności;
  • innym podmiotom, jednak wyłącznie tym wskazanym przez Państwa i na podstawie Państwa wyraźnej zgody.
 • Okres przetwarzania danych jest uzależniony od celu przetwarzania danych – czas przetwarzania danych przez Administratora wyznaczają m. in:
  • wymogi wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
  • okres świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu;
  • wykonanie właściwej Umowy;
  • czas udzielonej zgody;
  • okres niezbędny do ochrony interesu prawnego Administratora (termin wygaśnięcia roszczeń, dane niezbędne do identyfikacji Usługobiorcy, etc.).
 • Korzystanie z wybranych Usług wymaga wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych podczas rejestracji w Serwisie, a także formularzy wypełnianych przez Państwa w celu uzyskania dostępu do niektórych z wybranych Usług. Państwa dane osobowe nie są poddawane profilowaniu, poza wykorzystywaniem plików cookies na potrzeby wyświetlania Państwu dostosowanych reklam (o polityce dotyczącej cookies w pkt. 9 poniżej).
 • Cookies to niewielkie pliki, w których zamieszcza się dane wymieniane pomiędzy przeglądarką a konkretnym serwisem internetowym. Jedną z podstawowych informacji wymienianych poprzez te pliki jest fakt odwiedzin użytkownika na stronie, identyfikowanego poprzez numer IP, w zależności od urządzenia, za pomocą którego odwiedzany jest Serwis.

Administrator może używać plików cookies do dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji i urządzenia użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki te umożliwiają zapisanie języka w przeglądarce, ustawień elementów strony czy rezygnacji z określonych, profilowanych reklam. Używane są również do zapamiętania IP, strefy czasowej, anonimowych statystyk korzystania z Serwisu, etc.

Pliki te są również używane do ułatwienia logowania się do konta użytkownika, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych. Brak takich cookies powodowałby konieczność każdokrotnego logowania się po przejściu na inną stronę Serwisu oraz uniemożliwienie realizacji Zamówień, z powodu niezapamiętania przez Serwis zawartości Koszyka czy skompletowanie ścieżki Zamówienia, jak również przejście do okna płatności.

Informacja o użytkowniku poprzez cookies dla naszej domeny jest zapisywana w sposób uniemożliwiający ujawnienie, jak również w sposób umożliwiający identyfikację użytkownika tylko przez nasz Serwis.

Zwykle stosujemy cookies „sesyjne” (pliki tymczasowe pozostające na Państwa urządzeniu do momentu wylogowania ze strony internetowej) oraz „stałe” (pozostające przez czas określony we właściwych parametrach plików albo do momentu usunięcia przez Państwa). W większości przypadków te pliki cookies nie stanowią danych osobowych, jednak w połączeniu z innymi danymi o użytkowniku stron internetowych (np. identyfikacja numeru IP w połączeniu z danymi osobowymi użytkownika) mogą stanowić dane osobowe – takie dane są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom lub podmiotom nieuprawnionym, tj. niewskazanym przez Państwa lub niewymienionym w niniejszej Polityce Prywatności.

W serwisie mogą znajdować się przekierowania do stron internetowych stanowiących własność i będącymi obsługiwane przez podmioty zewnętrzne (Google+, LinkedIn, Twitter, Facebook, etc.). Serwisy podmiotów zewnętrznych mają swoje zasady określone we właściwych Politykach Prywatności, z którymi należy się zapoznać – Corpus Mind nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne serwisy podmiotów zewnętrznych, do których linki są umieszczone na stronie prowadzonej przez Administratora.

Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym z usług Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 AmphitheatreParkway, MountainView, CA 94043, USA). Usługi te pomagają analizować ruch w Serwisie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego.

Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Serwisu Internetowego – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

 1. Uprawnienie Administratora do przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies wynika ze zgody wyrażonej przez Państwa. Zgoda ta jest wyrażana podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki internetowej lub wybranej strony internetowej lub usługi. Mają Państwo nieograniczone w czasie prawo do powrotu do poprzednich ustawień lub odmiennego sposobu przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji przez Administratora.
 1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy jedynie Serwisu Administratora. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących treści przedmiotowej Polityki Prywatności lub sposobu przetwarzania Państwa danych lub skarg dotyczących tych kwestii, należy je przesłać na adres określony w pkt. 2 Polityki Prywatności (elektroniczny bądź fizyczny). Wszystkie skargi lub zapytania zostaną rozpatrzone i otrzymają Państwo na nie odpowiedź. Administrator dołoży natomiast wszelkich starań, aby przetwarzać dane w sposób bezpieczny i zgodny z powszechnie obowiązującym prawem.

Zespół Corpus Mind